ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Годишњак

Издавач:
Институт за политичке студије

За издавача:
Др Живојин Ђурић, научни саветник

Главни и одговорни уредник:
Проф. др Радослав Гаћиновић

Редакција годишњака:
Др Дејана Вукчевић
Др Нада Радушки
Проф. др Зоран Драгишић
Проф. др Младен Бајагић
Проф. др Слободан И. Панов
Проф. др Митар Ковач
Проф. др Љубиша Деспотовић

Савет годишњака:
Проф. др Сима Аврамовић, предс.
Проф. др Дарко Танасковић
Проф. др Горан Милошевић
Др Живојин Ђурић науч. савет.
Проф. др Радован Радиновић, заменик предс.

Чланови савета из иностранства:
Проф. др Wang Shiquam
Проф. др Снежана Никодиновска-Стефановска
Проф. др Бојан Добовшек

Секретар редакције:
Дејан Бурсаћ

Пословни секретар:
Смиљана Пауновић