ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Годишњак


Мисија часописа


Одлуком Научног већа Института за политичке студије од 12.02.2013. године Зборник Србија који је редовно излазио четири го- дине преименован је у Годишњак под називом ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ. Годишњак под овим насловом има за циљ да на посебно нов и са научног аспекта прихватљив начин увери научну јавност и политичке структуре модерне државе да је национална безбедност темељ функционисања сваке модерне државе, те да њена власт има посебну одговорност у операционализацији идеје годишњака “Политика националне безбедности.” Јер, политика је област друштвених збивања, друштвених односа и облика, у којој се решавају питања управљања друштвеним пословима. Сферу политике чини онај део надградње који се назива политичка надградња – где се врше активности управљања заједничким друштвеним пословима значајним за друштвену целину и организовања друштва за обављање тих послова. Конкретизација политике остварује се кроз политичке појаве које чине друштвене активности усмерене на управљање општим друштвеним пословима; социјални корени и фактори које ове активности изазивају; свест којом се ове активности руководе (и процеси стварања те свести, процеси интегрисања појединачних воља у заједничку вољу); организације и установе преко којих се врши друштвено управљање и њихово деловање. Према Јовану Мирићу, политика би се могла одредити као институционална друштвена моћ посредовања међу интересима, али и као борба да се таква моћ задобије, или да се на њу делује. Тако одређен појам политике обухвата статистички и динамички елемент: а) статистички: политика као систем, конституција, поредак, интеграција, б) динамички: политика као процес, утицај, власт, борба за прерасподелу моћи. Овакво одређење политике додатно уверава да је њена улога у изградњи националне безбедности сопствене државе одлучујућа.